Minőségfejlesztés

Iskolánk 2003. decemberében befejezte a Comenius 2000 Minőségfejlesztési Program Comenius II. modelljének kiépítését.

minbizt

Integrált irányítási rendszer koncepciója:

Az intézményi értekezlet döntésének megfelelően az integrált irányítási modell három modellből építkezik:

(1)        Az intézmény jelenleg működő modellje

(2)        Comenius 2000 minőségfejlesztési modell

(3)        ISO 9001:2000 minőségirányítási modell

 A folyamatszabályozások kidolgozásának megkezdése előtt a minőségirányítási rendszer kiépítését segítő szaktanácsadó oktatást tartott a magteam tagjainak. A folyamatszabályozás fogalmainak és technikájának megismerése esettanulmány keretében történt. A team tagjai megtanulták a folyamatok logikus felépítésének, ábrázolásának technikáját, képessé váltak a folyamatok tervezésére és manuális eszközökkel történő ábrázolására. Ezt követően folyamatleltárt készítettek.

A munka során a következő folyamatok és területek szabályozására kerül sor:

–     szabályzatkészítés folyamata

–     a partnerközpontú működés folyamata,

–     az oktatás-nevelés folyamata,

–     az intézményvezetés felelőssége és elkötelezettsége,

–     a mérés, elemzés és javítás folyamata,

–     a biztonságos intézmény folyamata és

–     egyéb folyamatok.

 A folyamatszabályozásokat két gyűjtő dokumentumba rendszereztük:

–     Integrált Minőségirányítási Kézikönyv

–     Integrált Minőségirányítási Eljárások Kézikönyve.

Az Integrált Minőségirányítási Kézikönyv

A következőket tartalmazza:

–     Bevezetés (IMIK-0), amely tartalmazza a vezetői nyilatkozatot, az iskola rövid történetét és a folyamat-szemléletű megközelítés összefoglalását.

–     Alkalmazási terület (IMIK-1), amely az iskola tevékenységi köreit foglalja össze.

–     Rendelkező hivatkozások (IMIK-2), amely a minőségirányítási rendszereknél használatos fogalmak magyarázatát és az oktatásban használt a minőségirányítási kézikönyvben szereplő fogalmak magyarázatát tartalmazza.

–     Szakkifejezések és hivatkozások (IMIK-3), amely az ISO 9001:2000 szabvány által használt „szállító – szervezet – vevő” megnevezések oktatási intézményre vonatkozó magyarázatát tartalmazza.

–     Minőségirányítási rendszer (IMIK-4), amely a minőségirányítási rendszer általános követelményeit, felépítését és dokumentációs rendszerét foglalja össze.

–     A vezetőség felelősségi köre (IMIK-5), amely a vezetőség elkötelezettségével, a partnerközpontúság kérdésével, a felelősségi körökkel, hatáskörökkel, a tervezés és vezetőségi átvizsgálás rendszerével foglalkozik.

–     Gazdálkodás az erőforrásokkal (IMIK-6), amely az emberi- és egyéb erőforrásokkal és a munkakörnyezet problémáival foglalkozik.

–     A termék (szolgáltatás) előállítása (IMIK-7), amely megfogalmazza az iskola termékeit és szolgáltatásait, illetve megmagyarázza mit értünk az oktatásban terméken és szolgáltatáson. Az ISO minőségirányítási rendszer bevezetésének az oktatásban egyik problematikája, hogy ha tanúsítani akarjuk a rendszerünket, akkor követnünk kell a szabvány előírásait, ez azzal jár, hogy egyes kifejezéseket és fogalmakat kénytelenek vagyunk használni akkor is, ha az oktatásban azok nem voltak eddig használatosak (pl. termék, vevő, beszállító, stb.). Ezen kívül ez a fejezet rendszerezi és utal az oktatás-nevelés témakörébe tartozó szabályzatokra.

–     Mérés, elemzés és fejlesztés (IMIK-8), amely összefoglalja mely szabályzatok foglalkoznak a partnerek elégedettség vizsgálatával, a belső audittal (ellenőrzéssel), a folyamatok figyelemmel kisérésével, a nem megfelelőségek kezelésével és a folyamatos fejlesztéssel.

–     Minőségpolitika (IMIK-9), lásd az 5. sz. mellékletben.

–     Szervezeti felépítés (IMIK-10)

–     Hivatkozott eljárások (IMIK-11)

Mindkét kézikönyvben a fejezeteket a kézikönyv címére utaló rövidítéssel és a fejezet számának megfelelő azonosítóval láttuk el, pl. IMIK-3.

Az Integrált Minőségirányítási Eljárások Kézikönyve:

A kézikönyv 19 folyamat, szabályozás részletes leírását, dokumentációját tartalmazza.

Ezek a folyamatok a következők:

–     Vezetőségi átvizsgálás. Minőségcélok kitűzése. Minőségtervezés (IMIE-01), ez az eljárás az iskola minőségcéljait határozza meg valamint a minőségtervezés módszereinek és dokumentálásának leírását tartalmazza.

–     A dokumentumok kezelése (IMIE-02), az intézmény dokumentációs rendjét tartalmazza, amely a Comenius 2000 és az ISO 9001:2000 követelményeivel összhangban biztosítja a dokumentumok ellenőrizhetőségét, és lehetővé teszi a minőségirányítási rendszer hatékony megvalósulását.

–     A feljegyzések kezelése (IMIE-03), e dokumentum tartalmazza a bizonylatok, iratminták, formanyomtatványok, igazolások, bélyegzőkkel kapcsolatos tárolási és alkalmazási szabályokat, valamint az archiválás szabályait.

–     Belső auditok szabályozása (IMIE-04), a rendszeres, terv szerinti átfogó belső minőségügyi felülvizsgálatok, auditok végrehajtásának módját szabályozza. A felülvizsgálat áttekinti és értékeli az intézmény minőségirányítási rendszerének működését, a bekövetkezett változásokat.

–     Helyesbítő-, megelőző tevékenység. Panaszkezelés (IMIE-05), az észlelt hiányosságok, hibák kiküszöbölésének és megelőzésének, valamint a panaszok orvoslásának módját szabályozza ez a folyamat.

–     Személyzeti kérdések. Belső oktatás, képzés (IMIE-06), a munkaerő felvétel módját, a belépéskor kötelező oktatásokat, a dolgozók továbbképzésének rendszerét, valamint a munkaviszony megszűnésével kapcsolatos szabályokat foglalja magába.

–     Tervezés és fejlesztés szabályozása (IMIE-07), a fejlesztés megtervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat szabályozza.

–     (Be)szállítók minősítése (IMIE-08), a beszállítók nyilvántartását, minősítési rendszerét leíró szabályozás. „Az intézménynél alvállalkozó, beszállító alatt azokat a beszerzési forrásokat, alvállalkozókat értjük, amelyeknek, akiknek a termékei, szolgáltatásai közvetlenül vagy közvetetten beépülnek az intéz­mény szolgáltatásainak minőségébe, azaz vevőink rólunk alkotott értékítéletét közvetlenül befolyá­solják. Beszállítók alatt olyan partnereket értünk például, akik helyszínt biztosítanak az intézmény működéséhez vagy a tanulóknak szakmai gyakorlatot biztosítanak, illetve kiszolgálási jellegűek (tankönyvszállítók, tanügyi nyomtatvány , diákigazolvány , diákétkeztetés, szemléltető eszközök, taneszközök, szakmai anyagok, bútorok, berendezések).”

–     Mérőeszközök kezelése (IMIE-09), a mérőeszközök nyilvántartásával, hitelesítésével és kalibrálásával foglakozó szabályozás.

–     Iskolarendszerű képzés (IMIE-10), ez a legnagyobb terjedelmű szabályozás mivel az oktatás-nevelés témakörével, vagyis az intézmény fő tevékenységének szabályozásával foglalkozik. Felsorolás formájában a következőkkel foglalkozik ezen szabályozás:

 •       Tanév megszervezése, ütemezése
 •       A képzés meghirdetése, beiskolázási propaganda
 •       A tanulók felvételének menete
 •       A tanév indítását közvetlenül megelőző feladatok (tanárok megbízása, órarend elkészítése)
 •       A tanév indítását közvetlenül követő feladatok
 •       Tanulmányi kirándulások, üzemlátogatások
 •       A tanulók teljesítményének, tanulmányi előmenetelének értékelése
 •    Nevelőtestületi értekezletek (alakuló értekezlet, munkaközösségi értekezletek, tanévnyitó értekezlet, félévi értekezlet, tanévzáró értekezlet, rendkívüli értekezlet, osztályozó értekezlet)
 •       Éves tananyagbeosztás
 •       Alapdokumentumok kezelése
 •       A szakmai illetve pedagógiai munka ellenőrzése.

–     Felnőttképzés (IMIE-11), az iskolarendszeren kívüli tanfolyami képzések szabályozását tartalmazza.

–     Kollégiumi folyamatok eljárása (IMIE-12), a kollégiumi elhelyezéssel kapcsolatos dolgokat szabályozza.

–     Szakmai bérmunka szabályozása (IMIE-13), a tantervi követelményekkel összhangban külső megrendelőink számára szakmai bérmunka keretében különböző termékek előállítására kerül sor a gyakorlaton résztvevő tanulók és szaktanárok közreműködésével, ezen tevékenységekkel kapcsolatos teendőket tartalmazza a szabályzat.

–     A vizsgáztatási és módszertani tevékenységek ellátása (IMIE-14), a vizsgák fajtáit, lebonyolításuk rövid összefoglalását és a vizsgák megszervezésért felelő személyeket határozza meg a szabályzat.

–     Infrastrukturális feladatok ellátása; a szakmai folyamatok feltételeinek biztosítása (IMIE-15), az infrastruktúra szerkezetével, a gazdasági erőforrások biztosításával, eszközök beszerzésével, gazdasági, pénzügyi folyamatok rendszerével és egyéb erőforrások biztosításával foglakozik e szabályzat.

–     Partnerközpontú működés (IMIE-16), strukturált partnerlista alapján történik a partnervizsgálat tervezése. A tervezés eredménye a partnervizsgálati mátrix, amely tartalmazza partnerekhez rendelve azok elvárásainak meghatározása terén az alkalmazott módszert, a meghatározás gyakoriságát, a folyamatba bevont partnercsoport mintanagyságát, valamint a meghatározást végző és értékelő személyeket. A partnervizsgálati mátrix második résztáblázata tartalmazza, ugyancsak partnercsoportok szerinti bontásban, a partnerek elégedettségének mérésére vonatkozó – az előzőekben már felsorolt – elemeket, kiegészítve a visszacsatolás felelősségével és módjával.

–     Irányított önértékelés (IMIE-17)

Irányított önértékelés koncepciója:

A koncepció kidolgozásánál az alábbi szempontokat vettük figyelembe

 1. Nyitott önértékelés – ciklikus kérdőíves felmérések – külső, belső intézményi kép
 2. Pedagógiai Program ciklikus értékelése
 3. Féléves tantestületi értékelések
 4. Az igazgató pályáztatás ötéves cilkusa
 5. Folyamatszabályozás, teljes körű minőségirányítás, szervezeti kultúra fejlesztés eredményeinek értékelése
 6. A COMENIUS II. projekt befejezésének időpontja

Az önértékeléshez a fenti értékelések lényegében folyamatosan szállítják az adatokat. A fő ciklusidő igazodik az igazgatóválasztás 5 éves ciklusidejéhez. Közben félidős önértékelésre kerül sor.

A félidős önértékelés rész adatai:

 1. 5 féléves tantestületi értékelés eredményei
 2. 2-3 évenként ismétlődő kérdőíves felmérés eredményei
 3. Pedagógiai Program félidős értékelése
 4. Folyamatszabályozás, teljes körű minőségirányítás, szervezeti kultúra fejlesztés félidős eredményei
 5. Az előző időszakra tervezett intézkedések végrehajtásának eredményei.

–     Biztonságos intézmény (IMIE-18), az intézmény biztonságos működését leíró szabályzat.

–     Szabályzatkészítés folyamata (IMIE-19).

–     Indikátorok (IMIE-20).

–     Módszertani eszköztár (IMIE-21).

 

IMIP