Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

Írásbeli ellenőrzés, értékelés

Röpdolgozat:
Az aktuális tananyag elsajátításának írásban történő mérése. Előzetes bejelentést nem igényel. Értékelése pontozással és/vagy érdemjeggyel történik. A röpdolgozatot kiadáskor szóban is értékeljük.

Témazáró dolgozat:
Akár egy tanítási óránál hosszabb időre is tervezhető. Íratása előzetes bejelentést igényel. Értékelése pontozással és/vagy érdemjegy adásával történik. Évente a heti óraszámnak megfelelő számút, de minimum kettőt – időarányosan elosztva – a megfelelő tantárgyakból íratni kell. Napjában csak két előre bejelentett témazáró (nagy) dolgozat iratható. A dolgozatot legkésőbb két héten belül ki kell javítani. Csak az az érdemjegy számítható be a félévi (év végi) osztályzatba, amiről a tanuló a zárás előtt tudomást szerzett.

Javítás:
Piros tollal kell a hibákat megjelölni, az érdemjegyet (minősítést) a dolgozatra rájegyezni; a tanár kézjegyével szignálja a dolgozatot.

A dolgozat kezelése, megőrzése
A dolgozatot meg kell mutatni a tanulónak, illetve a szülőnek (ha az utóbbi kéri); ha a dolgozat megőrzésére magasabb szintű előírás nincs, akkor a következő tanév elejéig elég tárolni.

Beszámolók, házi dolgozatok
A tanulókat önálló gyűjtőmunkára, témák/témakörök önálló feldolgozására ösztönözhetjük.
A választható témaköröket, a tartalmi követelményeket, és az értékelési szempontokat előre ismertetni kell. Az elkészítéshez elegendő időt kell biztosítani, a dolgozatokat minősíteni kell.

Házi feladat:
Iskolánk fontosnak tartja a tanulók otthoni munkáját. Az egyéni felkészülést, az ismeretek begyakorlását segíti a különböző házi feladatok megoldása. A házi feladat kijelölése a szaktanárok feladata. A házi feladatok kijelölése során figyelembe kell venni a tanulók életkori sajátosságait és a szakmai munkaközösség irányelveit.